Dear customers,

on this page you can find legal information about shopping in our online shop. Please be informed, that since this is Czech online shop operating in Czech Republic only, also the contract is closed in Czech language under Czech law. That is the reason, why this legal information remains in Czech language. English translation of website content was prepared only to make easier orientation for you in our online shop.

For understanding text below, you can use Google Translate services. Anyway, if there is any question or anything you would like to explain, do not hesitate to contact us. We will be pleased to answer all your questions (in English of course). Contact details you can find here.Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží paní Martinou Ježovou IČ 07184051, se sídlem Masarykova 26, 664 52 Sokolnice (dále jako “prodávající”).

 

1.         Záruka za jakost

1.1       Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1    má věc vlastnosti, které strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4    vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2       Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3       Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

2.         Způsob uplatnění reklamace

2.1       Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako “reklamace”) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2       Kupující má právo zasláním uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho sídle.

2.3       Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.4       Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu. Kupující je povinen při reklamaci ke zboží přiložit vyplněný Reklamační list.

2.5       Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

 

3.         Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1       Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2       Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3       Záruční lhůta pro spotřebitele i podnikatele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4       U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.

3.5       Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.6       Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

3.7       Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbyteřného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.8       Je-li reklamace uznána oprávněnou, má kupující právo na úhradu včetně účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.9       V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

4          Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1       Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1    je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2    je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží; 

4.1.3    vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4    jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží, v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5    mechanické poškození zboží;

4.1.6    vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7    provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

4.1.9    poškození v důsledku vyšší moci.

 

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.7.2018.

Download